Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

  Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice  od  1 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na wolne miejsca na rok szkolny 2019/2020.

Dzieci 6 letnie (ur. 2013 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi.

Do Przedszkoli Gminnych w Michałowicach i Nowej Wsi, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 5 lat (ur. 2014 - 2016 r.) zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające następujące kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe:

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

 

 

 

Na pozostałe w przedszkolach wolne miejsca będą przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice:

 

L.p

 

Kryterium

 

 

tak / nie

 

liczba punktów

1.

 

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata

 

 

 

100

 

2.

 

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

 

 

80

3.

 

rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VI szkoły podstawowej lub do gimnazjum, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

 

 

60

4.

 

jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

 

 

 

40

5.

 

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.zm.)

 

 

 

20

 

Dzieci urodzone w roku 2014 i 2015, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji wg. kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy. Wyjątkiem będą jedynie te dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne, od dnia 1 września 2019 r.

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w grupie 4-latków i 5 - latków w roku szkolnym 2019/2020, należy wypełnić  Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Formularz deklaracji, wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej www.bip.cuw.michalowice.pl lub w przedszkolu. Deklarację  należy złożyć w terminie do 21 lutego 2019 r., co zagwarantuje dziecku miejsce w dotychczasowej placówce od 1 września 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 27/2019

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 25 stycznia 2019 roku.

 

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Michałowice na  rok szkolny 2019/2020.

 

 

 

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) Wójt Gminy Michałowice zarządza co następuje:

 

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Michałowice, na rok szkolny 2019/2020;

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-29 marzec br.

19-21 sierpień br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

1-12 kwiecień br.

26 sierpień br.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16-18 kwiecień br.

 

27 sierpień br.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23 kwiecień-10 maj br.

29 sierpień br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 maj br.

30 sierpień br.

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Michałowice na rok szkolny 2019/2020;

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 -29 marzec br.

19-21 sierpień br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

 

1-12 kwiecień br.

26 sierpień br.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16-18 kwiecień br.

 

27 sierpień br.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23 kwiecień -10 maja br.

29 sierpień br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 maj br.

30 sierpień br.

 

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek oświatowych w Gminie Michałowice.

 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2019/2020.

 

 

Wzór wniosku

 

Oświadczenie rodziców

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania