Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Marzec

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na marzec.

 

 

Temat kompleksowy – Zwierzęta z dżungli i sawanny.

CELE OGÓLNE:

-zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent;

- odkrywanie litery z: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

- rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej;

- poszerzanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego;

- zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych;

- poszerzanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych;

- aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek;

- wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania;

- poznawanie właściwości bananów, w tym ich walorów smakowych;

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej;

- zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami (na podstawie mapy świata);

- usprawnianie drobnych mięśni dłoni.

 

Temat kompleksowy : W marcu jak w garncu.

CELE:

- rozwijanie mowy i myślenia;

- doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;

- zapoznanie z literą  W, w;

- doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;

- rozwijanie sprawności ruchowej;

- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;

- doskonalenie umiejętności porównywania;

- kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;

- rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;

- poszerzanie zainteresowań czytelniczych;

- doskonalenie motoryki małej;

-  rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;

- rozwijanie umiejętności korzystania z mapy, określanie położenia;

 

Temat kompleksowy: Porządki w ogrodzie.

CELE:

- rozpoznawanie oznak  wiosny;

- doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;

- wypowiadanie się na dany temat;

- utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;

- poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;

- zapoznanie z warzywami cebulowymi;

- poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;

- poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;

- doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;

- poszerzanie słownika;

- eksperymentowanie z farbami;

- rozwijanie twórczego myślenia;

 

Temat kompleksowy: Witaj wiosno.

CELE:

- doskonalenie słuchu fonemowego;

- uwrażliwienie na świat przyrody;

- poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;

- zapoznanie z literą  G, g;

- zapoznanie z cyklem życia motyla;

- rozwijanie ekspresji twórczej;

- poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;

- rozwijanie sprawności manualnej;

- zapoznanie z tradycją topienia marzanny;

- uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.

 

Temat kompleksowy: Wiosenne powroty.

CELE:

- zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków;

- zapoznanie z właściwościami jajka;

-  rozwijanie słuchu fonematycznego;

- poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych;

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata;

- wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków;

-  rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska;

-  uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej;

- ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały;

- porównywanie liczebności zbiorów;

- usprawnianie aparatu artykulacyjnego;

- utrwalanie koloru upierzenia wybranych gatunków ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu;

-  rozwijanie wrażliwości dotykowej;

-  rozwijanie sprawności manualnej – poznawanie sposobu wykonania pracy plastycznej za pomocą wyszywania na papierze.