Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Gminne Przedszkole w Michałowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona zawiera mapę dojazdu- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych-będą uzupełnione na bieżąco.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-29.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-05-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Renata Bontron,
 • adres e-mail - pmichalowice@wikom.pl,
 • numer telefonu - 22 723 83 80,
 • adres do korespondencji - Gminne Przedszkole w Michałowicach, 05-816 Michałowice, ul. Kuchy 9.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminne Przedszkole w Michałowicach – 05-816 Michałowice przy ul. Szkolna 13. Przedszkole mieści się w dwóch budynkach (A i B) znajdujących się pod tym samym adresem.

 1. Budynek A

Wejście do budynku A znajduje się od ul. Szkolnej. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę otwieraną za pomocą kodu, oraz dzwonka, którego przycisk  znajduje  się na samym dole klawiatury domofonu.  Budynek A posiada dwa wejścia. Wejście A przeznaczone jest dla dzieci, osób przyprowadzających i odbierających dzieci oraz gości.  Aby wejść do budynku A  wejściem A należy pokonać  3 schody lub skorzystać z  oraz podjazdu dla wózków, znajdującego się z lewej strony schodów. Podjazd nie posiada poręczy. Drzwi wejścia A otwierane są ręcznie. Wejście B przeznaczone jest dla dostawców. Prowadzą do niego 2 schody. Drzwi wejścia B otwierane są ręcznie. Wejście C przeznaczone jest dla pracowników. Znajduje się ono na powierzchni gruntu. Drzwi otwierane są ręcznie. Budynek objęty jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki, zewnętrzne ciągi piesze prowadzące do budynku.  Budynek jest jednopoziomowy. Korytarze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

 1. Budynek B

 Wejście do budynku B znajduje się od ul. Raszyńskiej. . Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę otwieraną za pomocą kodu, który udostępniony jest pracownikom,  rodzicom i osobom upoważnionym do odbioru.  Do budynku B prowadzą 2 wejścia  A i B wejście znajduje się na poziomie gruntu. Wejścia do budynku wyposażone są w domofony. Osoby przyprowadzające, odbierające dzieci oraz goście wybierają na klawiaturze odpowiednia nazwę grupy (Misie, Kotki, Pszczółki, Hol,  Dyrektor) i czekają na otwarcie drzwi zapowiadane sygnałem przerywanym dźwiękowym. Budynek jest jednopoziomowy. Korytarze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek objęty jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki, zewnętrzne ciągi piesze prowadzące do budynku.

 1. Do placówki można wprowadzić psa asystenta.
 2. W placówce można porozmawiać w języku migowym na poziomie podstawowym.
 3. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych