Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice  od 1 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na wolne miejsca, na rok szkolny 2022/2023, po razpierwszyrekrutacja odbywać będzie sięza pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji .

 

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH REKRUTACJI michalowice.rekrutacje.edu.pl

 

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej. Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

Aby złożyć wniosek do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych. 

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail. Mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym. W przypadku skorzystania z tej opcji, nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  

 

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone lub zabrane prawa.

 

 

Dzieci 6 letnie (ur. 2016 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych:

  1. w Szkole Podstawowej w Michałowicach 
  2. w Przedszkolu w Michałowicach
  3. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
  4. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi .

Do Przedszkoli Gminnych w Michałowicach i Nowej Wsi, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 5 lat zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające następujące kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.

1082 z późn.zm.) tzw. kryteria ustawowe:

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą  

 

 

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji prowadzonym z uwzględnieniem ww. kryteriów ustawowych w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, będą na nie przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XIV/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r zmienionej Uchwałą nr XXXV/390/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2021 r.

 

L.p

Kryterium

tak / nie

liczba

punktów

1.

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium

stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata

 

100

2.

kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra w sprawie

obowiązkowych szczepień ochronnych  lub dziecko, które ze względów zdrowotnych ma odroczone obowiązkowe

szczepienie

 

80

3.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie

której ma siedzibę przedszkole

 

60

4.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VIII szkoły podstawowej,  w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

40

5.

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż

80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.

poz. 111 ze.zm.)

 

20

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku odpowiedniedokumenty wskazane we wniosku rekrutacyjnym.

 

Dzieci urodzone w roku 2017 i 2018, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, nie biorą udziału  w rekrutacji wg. kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy. Wyjątkiem będą jedynie te dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne, od dnia 1 września 2022 r.

 

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w grupie 4-latków i 5 - latków w roku szkolnym 2022/2023, należy wypełnić  Deklarację pozostania  w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.bip.cuw.michalowice.pl lub w przedszkolu. 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 5/2022

Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2022 roku.

 

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Michałowice  na  rok szkolny 2022/2023.

 

 

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Wójt Gminy Michałowice zarządza co następuje:

 

  • 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Michałowice, na rok szkolny 2022/2023;

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-31 marca br.

16-22 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

4-8 kwietnia br.

24 sierpnia br.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14-15 kwietnia br.

25 sierpnia br.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19-29 kwietnia  br.

26 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 maja br.

29 sierpnia br.

 

 

  • 2.

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Michałowice na rok szkolny 2022/2023;

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 -31 marca br.

16-22 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

podstawowej

4-8 kwietnia br.

24 sierpnia br.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14-15 kwietnia br.

25 sierpnia br.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego

oświadczenia

19 - 29 kwietnia br.

26 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 maja br.

29 sierpnia br.

 

  • 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek oświatowych w Gminie Michałowice.

 

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 21 stycznia 2020 roku
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej oraz wzoru zgłoszenia o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej
w postępowaniu rekrutacyjnym

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2022/2023

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do SP w Michałowicach