Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

https://michalowice.rekrutacje.edu.pl/

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Michałowice  będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego, oraz w szczególnych, uzasadnionych przypadkach dyrektorzy placówek będą przyjmowali wnioski w wersji papierowej. 

Proces rekrutacji rozpocznie się dnia 1 marca 2024 r. o godz. 8.00 i będzie trwał do 29 marca 2024 r. do godz. 23.59.

Harmonogram rekrutacji określony w Zarządzeniu Nr 4/2024 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 stycznia 2024 r. 

 

Zarządzenie Nr 16/2024

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Michałowice na rok szkolny 2024/2025.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) Wójt Gminy Michałowice zarządza co następuje:

  • 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Michałowice, na rok szkolny 2024/2025;

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniuuzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1-29 marca br.

 

 

16-23 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

2-8 kwietnia br.

 

23 sierpnia br.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

15-16 kwietnia br.

 

26 sierpnia br.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

22-30 kwietnia br.

 

27 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

8 maja br.

 

28 sierpnia br.

  • 2.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Podpisany                                                                                                                                                                                                  Strona 1

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Michałowice na rok szkolny 2024/2025;

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1 -29 marca br.

 

 

16-23 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

 

2-8 kwietnia br.

 

23 sierpnia br.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

15-16 kwietnia br.

 

26 sierpnia br.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

22 - 30 kwietnia br.

 

27 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

8 maja br.

 

28 sierpnia br.

  • 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek oświatowych w Gminie Michałowice.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2024/2025.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

 

Link do logowania do elektronicznego systemu rekrutacyjnego

https://michalowice.rekrutacje.edu.pl

Dokumenty do pobrania, w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

Oświadczenie o kontynuacji edukacji w przedszkolu rodzeństwa kandydata 

 

 

Dzieci 6 letnie (ur. 2018 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych:

  1. w Szkole Podstawowej w Michałowicach 
  2. w Przedszkolu w Michałowicach
  3. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
  4. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi .

Do Przedszkoli Gminnych w Michałowicach i Nowej Wsi, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 5 lat zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające następujące kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz.

900 z późn.zm.) tzw. kryteria ustawowe:

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą  

 

 

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji prowadzonym z uwzględnieniem ww. kryteriów ustawowych w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, będą na nie przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XIV/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r zmienionej Uchwałą nr XXXV/390/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2021 r.

 

L.p

Kryterium

tak / nie

liczba

punktów

1.

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium

stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata

 

100

2.

kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra w sprawie

obowiązkowych szczepień ochronnych  lub dziecko, które ze względów zdrowotnych ma odroczone obowiązkowe

szczepienie

 

80

3.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie

której ma siedzibę przedszkole

 

60

4.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VIII szkoły podstawowej,  w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

40

5.

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż

80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze.zm.)

 

20

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku odpowiedniedokumenty wskazane we wniosku rekrutacyjnym.

 

Dzieci urodzone w roku 2019 i 2020, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, nie biorą udziału  w rekrutacji wg. kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy. Wyjątkiem będą jedynie te dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne, od dnia 1 września 2024 r.

 

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w grupie 4-latków i 5 - latków w roku szkolnym 2023/2024, należy wypełnić  Deklarację pozostania  w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub w przedszkolu.

Deklaracja pozostania w przedszkolu