Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca- Joanna Sikorska- Wołkow 
Wiceprzewodniczący- Emilia Mórawska- Macuda
Skarbnik - Justyna Bakalarska
Sekretarz - Marta Wójciak


Email Rady Rodziców: rr.przedszkole.michalowice@gmail.com
Email do Skarbnika Rady Rodziców: Justa.top@gmail.com 


Rada Rodziców ustaliła składkę na rok szkolny 2021/2022 w wysokości:
150 zł - dla jednego (pierwszego) dziecka w przedszkolu
100 zł - dla drugiego dziecka w przedszkolu
0 zł - dla trzeciego i kolejnego dziecka w przedszkolu
 

                               REGULAMIN RADY RODZICÓW Gminnego Przedszkola w Michałowicach

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnego Przedszkola w Michałowicach.

                                                             I. Postanowienia wstępne

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w kontaktach z Dyrekcją Przedszkola, Radą Pedagogiczną, Organem Prowadzącym oraz Organem Nadzoru Pedagogicznego, a także z instytucjami zewnętrznymi.
 2. Rada Rodziców jest statutowym organem. Stanowi społeczny organ opiniodawczy, doradczy i decyzyjny Przedszkola.
 3. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu ujednolicenia oddziaływań na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 4. Rada może porozumiewać się z Radami Rodziców, działającymi w innych placówkach, ustalając zasady i zakres współpracy.
 5. Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie.
 6. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o brzmieniu:

RADA RODZICÓW

przy Gminnym Przedszkolu w Michałowicach
05-816 Michałowice, ul. Szkolna 13
NIP: 5342032595

Rada rodziców posługuje się skrzynką elektroniczną: rr.przedszkole.michalowice@gmail.com, obsługiwaną przez wyznaczone osoby z Prezydium Rady Rodziców. Są one również zobowiązane do przekazania hasła do skrzynki kolejnemu przewodniczącemu Rady Rodziców.

                                                      II. Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym przedszkola, mającym na celu w szczególności:
  1. Zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w kwestii opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej przedszkola i każdej, dla której działalność Rady Rodziców może być pomocna,
  2. Występowanie do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, 
  3. Uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców,
  4. Uchwalenie preliminarza budżetowego /planu finansowego na dany rok szkolny oraz jego rozliczenie,
  5. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na ich rzecz, udzielonej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
  6. Pomoc dzieciom potrzebującym dofinansowań udziału w zajęciach dodatkowych, organizowanych w przedszkolu (wycieczki, warsztaty itp.).
 2. Rada realizuje swoje zadania w ramach bieżącej współpracy, w szczególności podczas posiedzeń.

III. Kompetencje Rady Rodziców

 1. Rada realizuje swoje kompetencje w szczególności poprzez następujące działania:
  1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola.
  2. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego.
  3. Wnioskowanie do Dyrektora Przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
  4. Występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o dokonanie oceny działalności Przedszkola, Dyrektora lub nauczyciela,
  5. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola.
  6. Udział w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.

IV. Skład Rady Rodziców

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (grup), wybranym w wyborach, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. W wyborach, o których mowa w pkt. 1, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 3. Wybór rodzica na przedstawiciela rodziców danej grupy odbywa się w głosowaniu, za zgodą kandydata, lub też poprzez indywidualne zgłoszenie osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady.
 4. Kadencja członka Rady Rodziców, z wyjątkiem Prezydium, trwa do końca wakacji roku przedszkolnego.
 5. Ustępujące po zakończonej kadencji Prezydium Rady Rodziców działa do chwili wyboru kolejnego Prezydium, to jest do pierwszego posiedzenia Rady Rodziców w nowym roku szkolnym. Ustępujące Prezydium składa wówczas nowej Radzie Rodziców sprawozdanie z realizacji budżetu za rok poprzedzający, przekazuje dokumentację oraz sprawy finansowe nowo wybranemu Prezydium.
 6. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
  1. Rezygnacji członka Rady Rodziców, złożonej na posiedzeniu Rady lub na zebraniu rodziców danej grupy,
  2. Odwołania przez rodziców danej grupy z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, które musi zostać przegłosowane zwykłą większością głosów.
 7. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 2/3 członków Rady. Nowa Rada Rodziców winna być powołana w trybie natychmiastowym, poprzez wyłonienie innych przedstawicieli spośród rodziców poszczególnych grup. Odstąpienie od udziału w Prezydium Rady rodziców może nastąpić w trybie przewidzianym w punkcie 6. Osoba rezygnująca z udziału w Prezydium Rady może pozostać członkiem Rady Rodziców.

V.Organizacja Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców powołuje w wyborach spośród swoich członków Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną.
 2. Prezydium Rady, które stanowi organ wykonawczy Rady Rodziców, tworzą:
  1. Przewodniczący Rady, który:
   a) kieruje pracami Rady,
   b) jest odpowiedzialny za utworzenie i rozliczenie preliminarza budżetowego Rady Rodziców,
   c) zwołuje posiedzenia Rady,
   d) przekazuje Dyrektorowi opinie, wnioski i postulaty Rady Rodziców dotyczące pracy przedszkola.
  2. Zastępca Przewodniczącego, który:
   a) w zastępstwie Przewodniczącego Rady wykonuje czynności Przewodniczącego,
   b) wykonuje inne czynności powierzone przez Prezydium Rady.
  3. Sekretarz Rady, który:
   a) jest odpowiedzialny za powiadamianie wszystkich zainteresowanych o terminie i ewentualnym porządku obrad posiedzenia Rady,
   b) protokołuje posiedzenia Rady,
   c) przekazuje protokoły i inne dokumenty do wiadomości rodziców za pośrednictwem rad oddziałowych oraz wywiesza je na ogólnodostępnych tablicach Rady Rodziców.
  4. Skarbnik, który:
   a) dba o prawidłową realizację planu finansowego oraz efektywne i zasadne gospodarowanie funduszami Rady Rodziców,
   b) podaje do wiadomości ogółu rodziców stan operacji finansowych Rady,
   c) odpowiada za zapewnienie bieżącej obsługi finansowej Rady.
 3. Komisja Rewizyjna:
  1. liczy 2 członków,
  2. dokonuje co najmniej raz na pół roku kontroli dokumentacji finansowej i stanu konta Rady Rodziców,
  3. kontroluje co najmniej raz w roku działalność finansowo-gospodarczą Rady Rodziców w zakresie zgodności z przepisami, dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
 4. W przypadku rezygnacji z funkcji przez członka Prezydium Rady Rodziców dopuszcza się łączenie dwóch funkcji w ramach Prezydium przez jednego członka. Nie dopuszcza się jednak łączenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

VI.Tryb pracy Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem, preliminarzem budżetowym oraz harmonogramem spotkań.
 2. Posiedzenia Rady Rodziców są zwoływane przez
  1. Przewodniczącego Rady lub w jego zastępstwie przez zastępcę Przewodniczącego:
   a) z własnej inicjatywy
   b) na wniosek 1/3 członków Rady lub
   c) na wniosek Dyrektora Przedszkola
  2. Dyrektora Przedszkola (w uzgodnieniu z Przewodniczącym lub innym członkiem ustępującego Prezydium Rady Rodziców):
   a) wraz z początkiem roku w celu wybrania nowej Rady Rodziców z podaniem terminu i miejsca posiedzenia.
  3. O terminie i miejscu zebrania Rady Rodziców należy poinformować członków Rady Rodziców z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Posiedzenia Rady Rodziców są jawne i otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. Za zgodą Rady Rodziców głos na jej posiedzeniach mogą zabierać osoby niebędące jej członkami.
 4. Do udziału w posiedzeniu Rady mogą zostać zaproszone również inne osoby z głosem doradczym, na wniosek Przewodniczącego lub członków Rady.
 5. Dyrektor Przedszkola lub upoważniony przez niego przedstawiciel, może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rady Rodziców z głosem doradczym w pracach Rady.
 6. Rodzice z grupy, której przedstawiciel przestaje pełnić funkcję członka Rady Rodziców, zobowiązani są niezwłocznie wyłonić spośród siebie innego przedstawiciela.
 7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Protokoły, jak i wszelkie inne dokumenty Rady, są jawne i powinny zostać udostępnione rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola w sposób zwyczajowy przyjęty w Przedszkolu dla poszczególnych rodzajów spraw, w tym mogą być zamieszczone na stronie internetowej www.przedszkole.michalowice.pl w zakładce Rady Rodziców.

VII. Podejmowanie uchwał

 1. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% liczby członków Rady, w głosowaniu jawnym.
 2. Na wniosek Przewodniczącego Rady, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu, Rada Rodziców może przeprowadzić pisemne głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym za pośrednictwem sieci Internet). W takim przypadku uchwała jest ważna, o ile została podjęta większością głosów, a w głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady. W sprawach osobowych oraz o rozwiązanie Rady Rodziców głosowanie w trybie obiegowym (lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość) jest niedopuszczalne.
 3. Przyjęcie lub dokonanie zmian Regulaminu Rady Rodziców wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% liczby członków Rady lub w przypadku wykorzystania do głosowania sieci Internet większości 2/3 głosów przy głosowaniu wszystkich członków Rady Rodziców.
 4. Uchwały Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza Rady. Stanowią one dokumentację placówki i są przechowywane w sekretariacie Przedszkola.
 5. Protokół z zebrania Rady Rodziców jest sporządzany przez Sekretarza w ciągu 7 dni od daty posiedzenia i jest przesyłany do Prezydium w celu akceptacji. Członkowie Prezydium mają 2 dni od dnia otrzymania dokumentu na wniesienie ewentualnych uwag, które to muszą zostać rozpatrzone przez Prezydium Rady Rodziców bez zbędnej zwłoki. W razie wątpliwości decyduje głos Przewodniczącego. Następnie protokół z ewentualnymi zmianami wynikającymi z wniesionych zastrzeżeń powinien być niezwłocznie podpisany przez Przewodniczącego Rady Rodziców i Sekretarza i podany do wiadomości pozostałych członków Rady Rodziców oraz wywieszony na tablicy Rady Rodziców.

VIII. Zasady działalności finansowej Rady Przedszkola

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
 2. Wysokość dobrowolnej składki rodziców, Rada Rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego w formie uchwały.
 3. Fundusze, o których mowa w ust.1., mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego, oraz dysponowania funduszami na tym rachunku, jest uprawniony Skarbnik, Przewodniczący oraz inne osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców nadane postanowieniem uchwały.
 4. Wpływy na fundusz Rady Rodziców dokumentowane są w postaci wyciągu bankowego. Skarbnik prowadzi sumaryczne listy wpłat w podziale na grupy.
 5. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
 6. Wydatki z funduszu Rady Rodziców dokonywane są zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem wydatków na dany rok szkolny. Wszelkie odstępstwa od preliminarza mogą być wykonywane wyłącznie za zgodą większości Prezydium Rady Rodziców. Przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący Rady Rodziców.
 7. Wszystkie wydatki z funduszu, o których mowa w ust 1., muszą mieć potwierdzenie w rachunkach lub paragonach i dokumentowane w wyciągu bankowym. Wymienione dokumenty należy przechowywać przez co najmniej 5 lat wstecz.
 8. Środki funduszu Rady Rodziców przeznaczone są na realizację zadań i celów Rady, a w szczególności na:
  1. finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
  2. dofinansowanie wycieczek oraz wyjść kulturalnych dla poszczególnych grup, w miarę możliwości i środków, oraz zgodnie z planem dydaktycznym nauczycieli,
  3. finansowanie warsztatów, teatrzyków, koncertów i innych wydarzeń dla dzieci,
  4. wspierania placówki w wydatkach na materiały papiernicze, dydaktyczne i inne środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola na wniosek Dyrektora,
  5. finansowanie szkoleń i wymiany doświadczeń dla rodziców,
  6. innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady.

IX.Postanowienia końcowe

 1. Działalność Rady Rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem.
 2. W każdym przypadku, gdy uchwały Rady Rodziców są sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, Dyrektor Przedszkola ma prawo zawiesić ich wykonanie pisemnie uzasadniając swoją decyzję. W każdym takim przypadku Rada Rodziców winna o sprawie zawiadomić organ prowadzący i nadzorujący Przedszkole.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Data uchwalenia regulaminu 26.01.2019 r.
Rada Rodziców działająca w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach.